Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

innocent-whisper
innocent-whisper
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viawetryagain wetryagain
innocent-whisper
innocent-whisper
innocent-whisper
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7479 66a4 390

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
8666 4e96 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
5346 bf37 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
innocent-whisper
innocent-whisper

July 23 2017

innocent-whisper
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju

July 24 2017

innocent-whisper
innocent-whisper
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7479 66a4 390

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
8666 4e96 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
5346 bf37 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
innocent-whisper
innocent-whisper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl